Skolotāju darbs 4.janvāra tematiskajā pedagoģiskās padomes sēdē